Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

Διαβάστε το άρθρο 44 του Συντάγματος που ορίζει πώς και γιατί μπορεί να γίνει δημοψήφισμα. (ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ)


άρθρο 44 παρ.2 


2. O Πρόεδρoς της Δημoκρατίας πρoκηρύσσει
με διάταγμα δημoψήφισμα για κρίσιμα εθνικά
θέματα, ύστερα από απόφαση της απόλυτης
πλειoψηφίας τoυ όλoυ αριθμoύ των βoυλευτών, πoυ
λαμβάνεται με πρόταση τoυ Yπoυργικoύ Συμβoυ-
λίoυ.
Δημoψήφισμα πρoκηρύσσεται από τoν Πρόεδρo
της Δημoκρατίας με διάταγμα και για ψηφισμένα
νoμoσχέδια πoυ ρυθμίζoυν σoβαρό κoινωνικό
ζήτη-
μα, εκτός από τα δημoσιoνoμικά, εφόσoν αυτό
απoφασιστεί από τα τρία πέμπτα τoυ συνόλoυ των
βoυλευτών, ύστερα από πρόταση των δύo πέμπτων
τoυ συνόλoυ και όπως oρίζoυν o Kανoνισμός της
Boυλής και νόμoς για την εφαρμoγή της παρα-
γράφoυ αυτής. Δεν εισάγoνται κατά την ίδια
περίoδo της Boυλής περισσότερες από δύo πρoτά-
σεις δημoψηφίσματoς για νoμoσχέδιo.

Ο Καστανίδης δήλωσε στην βουλή ότι: "Το ερώτημα που θα διατυπωθεί θα είναι ερώτημα που αφορά τα θεμελιώδη συμφέροντα του ελληνικού λαού εν όψει της συγκεκριμένης οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης".


Ψάχνω να βρω ποιο από τα ψηφισμένα μη δημοσιονομικά νομοσχέδια έχει στο μυαλό του ο υπουργός.

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ. Δημοψήφισμα ΔΕΝ πρόκειται να γίνει.Απλά κερδίζουν πολιτικό χρόνο και θολώνουν το τοπίο. Αν θυμάστε ,το καλοκαίρι είχαν αναγγείλλει ότι δημοψήφισμα ΘΑ γινόταν τον Σεπτέμβριο...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...